برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (810)

4-2-2 . توصیف پاسخگویان برحسب شاخص های آمار توصیفی در متغیرهای تحقیق544-3 . بخش استنباطی :یافته های استنباطی تحقیق برای هریک از فرضیه ها55فصل پنجم :بحث و نتیجه گیریبحث ونتیجه گیری62فرضیه اول62فرضیه دوم :63فرضیه سوم ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (809)

3-3- ابزار گردآوری اطلاعات:643-4- جامعه آماری و حجم نمونه643- 5- روش نمونه گیری663-6- روایی و پایایی ابزار سنجش663-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها68فصل چهارم69مقدمه:704- 1- تحلیل توصیفی داده‌ها714-1-1- توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت714-1-2- توزیع ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (807)

2-12-1اجتماعیشدنازطریقفعالیتهایآموزشگاهی472-12-2روابطاجتماعیبراساسنقشهایاجتماعی482-12-3 روابطاجتماعیبراساسپایگاههایاجتماعی482-12-4 روابطاجتماعیبراساسفرآیندهایاجتماعی482-13 تعریفمهارتهایاجتماعی502-14 نقشمهارتهایاجتماعیدرسازگاریدورانکودکیونوجوانی522-15 رفتاردوگروه552-16 نمایشدرمانیدرافرادکمتوانذهنی572-17 ارائهراهکار582-18 ارتباطغیرکلامی61فصلسومروشپژوهش3-1 روشپژوهش :653-2 معرفیمتغییرها :653-3-جامعهنمونهوروشنمونهگیری653-4 روشنمونهگیری653-5 ابزارپژوهش653-6 روشاجرا663-7 روشتجزیهوتحلیلدادهها :68فصلچهارمیافتههایپژوهش4-1 بخشاول : آمارتوصیفی70ویژگی‌هایجمعیتشناختیآزمودنیها704-1-1 مشخصاتمدرسه704-1-2 جنسیت714-1-3 وضعیتتأهل714-1-4 سابقهکاری724-1-5 تحصیلات724-1-5 رفتارهایمربوطبهخود734-1-6 رفتارهایفردی744-1-6 رفتارهایمربوطبهکار754-1-6 رفتارهایمربوطبهمحیط764-1-5 مهارتهایاجتماعی77 سایت منبع 4-3 آزموننرمالبودندادهها78فصلپنجمبحثونتیجهگیری5-1 ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان c (805)

بیان مسیلهموضوع تحقیقفرضیه اصلیفرضیه فرعیاهمیت و ضرورت تحقیق هدف تحقیقتعریف اصطلاحاتتعریف نظریتعریف عملیاتیفصل اولکلیات پژوهشمقدمه:در این تحقیق برآنیم که سوءمصرف1 مواد را از دریچه دیگر عوامل که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مورد بررسی قرار ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (803)

انواع راهنمایی و مشاوره :34راهنمایی و هدایت تحصیلی در نظام آموزشی فعلی:35خصوصیات دانش آموزان دبیرستانی :35روشهای مشاوره با توجه به زیر بنای فلسفی :36هدفهای مشاوره :37 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

تحقیق c (802)

فیلیپ بی کرازبی62 فیلیپ بی کرازبی یکی دیگر از رهبران شناخته شده در حوزه مدیریت کیفیت جامع است. او برای سال های زیادی در زمینه کیفیت کار کرد؛ اول در مارتین ماریتا63 و سپس در ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (801)

2-14-پیشینه پژوهشی60فصل سوم(روش پژوهش)643-1-طرح پژوهش653-2-جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه 653-3-متغیرهای پژوهش653-4-ابزارپژوهش663-5-روش اجرا 763-6-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها783-7-کدهای اخلاقی78فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها(804-1یافته های توصیفی814-2یافته های استنباطی83فصل پنجم(بحث وتفسیر نتایج)885-1 بحث ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (800)

2-3-1- موج های پژوهش درباره تاب آوری ……………………………………………………………………………………552-3-2- تعریف های تاب آوری ………………………………………………………………………………………………………602-3-3- عوامل موثر بر تاب آوری ……………………………………………………………………………………………………612-3-4- راهبردهای پرورش تاب آوری …………………………………………………………………………………………….622-3-5- مدل های تاب آوری ………………………………………………………………………………………………………….632-3-6-نیمرخ کودک تاب آور………………………………………………………………………………………………………….722-3-7- وی‍ژگی های افراد ادامه مطلب…